Uue töölepingu seaduse eelnõu

Töölepingu seaduse olulisemad kokkulepped

Töösuhte alustamine

"¢ Tähtajalise töölepingu sõlmimise alus on töö ajutine iseloom, määratlus tänasega võrreldes veidi laiem.

"¢ Tähtajaline tööleping on pooltele siduv tähtaja saabumiseni, tööandja peab tähtajalise töölepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel maksma töötajale hüvitist, mis vastab tähtaja saabumiseni saada olevale töötasule.

Töötaja varaline vastutus

"¢ Tahtliku kahju tekitamise korral vastutab töötaja kogu tekkinud kahju eest;"¢ Kui töötaja on kahju tekitanud hooletuse tõttu, vastutab ta tööandjale tekitatud kahju eest ulatuses, mille määramisel arvestatakse töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötaja töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks või kindlustamiseks;"¢ Väljapool varalise vastutuse kokkulepet tekkinud kahju osas ei ole töötaja varalisel vastutusel seadusest tulenevat ülempiiri;

"¢ Tööandja võib töötajaga sõlmida varalise vastutuse kokkuleppe, mille kohaselt vastutab töötaja tema käsutusse antud vara säilimise eest sõltumata süüst. Kokkulepe kehtib, kui see on sõlmitud kirjalikult, see on töötajale äratuntavalt piiritletud, juurdepääs varale on ainult kindlalt määratletud töötajate ringil, töötaja vastutusele on sätestatud rahaline ülempiir ning töötajale makstakse regulaarselt mõistlikku hüvitist.

Töötasu eritingimustes tehtava töö korral

"¢ ületunnitöö eest makstakse 1.5-kordset töötasu;"¢ Öisel ajal (22.00-06.00) tehtud töö eest makstakse töötaja 1,25 kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest;"¢ Riigipühal tehtud töö eest makstakse 2-kordset töötasu.

"¢ Õhtust aega töölepingu seaduses enam ei eristada

Etteteatamistähtaeg ja hüvitis töölepingu ülesütlemisel

"¢ Etteteatamistähtaeg koondamisel on:o Alla 1-aastase töösuhte puhul - 15 kalendripäeva; o 1- 5-aastase töösuhte puhul - 30 kalendripäeva;o 5-10-aastase töösuhte puhul - 60 kalendripäeva;

o üle 10-aastase töösuhte puhul - 90 kalendripäeva.

"¢ Hüvitis töötaja koondamisel

o Kuni 5-aastase töösuhte puhul - 1 kuu töötasu;o 5-10-aastase töösuhte puhul - 2 kuu töötasu, millest 1 kuu katab töötukassa;o üle 10-aastase töösuhte puhul - 3 kuu töötasu, millest 2 kuud katab töötukassa.

o üle 20 aastase staažiga töötajatele jaoks kehtestatakse 5 aastane üleminekuperiood - selle aja jooksul koondatud inimestele säilib 4 kuuline koondamishüvitis

"¢ Hüvitis töösuhte ebaseadusliku lõpetamisel

o Rase töötaja või töötajate esindaja - töötaja valikul: a) ennistamine ja kohtu-vaidluse ajal saamata jäänud palk, millest lahutatakse maha samal perioodil teisel töökohal teenitud töötasu või b) 6 kuu keskmine palk.

o Muul juhul - tööandja valikul: a) ennistamine ja kohtu-vaidluse ajal saamata jäänud palk, millest lahutatakse maha samal perioodil teisel töökohal teenitud töötasu või b) 3 kuu keskmine palk.

Töötaja turvalisus töötuse perioodil

"¢ Töötuskindlustushüvitise suurus töösuhte lõpetamisel koondamise tõttu:o esimesed 100 töötuse päeva - 70% töötaja keskmisest töötasust;o alates 101. päevast - 50% töötaja keskmisest töötasust. "¢ Vanema lapsehoolduspuhkusel oldud aja võrra pikendatakse tema töötuskindlustuse referentsperioodi; "¢ Töötuskindlustushüvitise saajate ring laieneb: saavad ka need, kelle töösuhe lõppes enda algatusel või poolte kokkuleppelo Hüvitise suuruseks on 40% töötaja keskmisest palgast kogu töötuskindlustushüvitise saamise perioodi jooksul o Õigus hüvitisele tekib siis, kui viimase viie aasta jooksul on töötaja eest tehtud vähemalt 4 aasta jagu sissemakseid töötuskindlustusfondi."¢ Töötuskindlustushüvitise alammäär aastal 2010. tõuseb 50% eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

"¢ Töötutoetuse määr aastal 2010. tõuseb 50% eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Elukestva õppe edendamine

"¢ Õppepuhkust antakse tasemeõppes nii osa- kui täiskoormusega õppijatele;"¢ Töötajale antakse õppepuhkust 30 kalendripäeva aastas;"¢ Tasemekoolituse- ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse korral maksab tööandja töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeval;"¢ Tasemekoolituse lõpetamiseks annab tööandja töötajale täiendavat õppepuhkust 15 kalendripäeva ja maksab selle jooksul töötajale Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära;

"¢ Tööandja poolt töötaja tasemekoolitusele tehtud kulutused vabastatakse erisoodustus-maksust.

Töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmine

"¢ Töötajate ja tööandjate teavitamist uuest töölepingu seadusest alustatakse seaduse vastuvõtmise järel vähemalt pool aastat enne seaduse jõustumist;"¢ Teadlikkuse tõstmisesse kaasatakse töötajate ja tööandjate organisatsioonid, valitsus eraldab neile teadlikkuse tõstmise tegevuste elluviimiseks kokku 2 mln krooni. Rahastamiseks kasutatakse ESF-i vahendeid;"¢ Seaduse seletuskirja baasil töötatakse välja:o kommenteeritud väljaanne, mis valmib hiljemalt aasta jooksul peale seaduse jõustumist.

o töölepinguseaduse juhendmaterjalid töötajale ja tööandjale, valmivad hiljemalt seaduse jõustumiseks. Juhendmaterjalide ettevalmistamisse kaasatakse sotsiaalpartnerid.

Tööturu institutsioonide ümberkorraldamine

"¢ Tööturuamet ja töötukassa liidetakse aastal 2010, selle tulemusena tekib avalik-õiguslik isik, mille juhtimisse on kaasatud riik ja sotsiaalpartnerid; "¢ Uue institutsiooni majandus- ja personalikulud kaetakse töötuskindlustusmaksetest;"¢ Töötutoetust ja aktiivseid tööturumeetmeid rahastatakse riigieelarvest"¢ Reformi tulemusena ei tõuse töötuskindlustusmaks tööandjale ja töötajale kokku üle 1,5% taseme;

"¢ Riik ei panustata töötuskindlustussüsteemi täiendavaid vahendeid kui töötukassa satub makseraskustesse.

Enim vaidlusi tekitanud punktid

* Töölepingu kirjalik vorminõue ja võimalus lepingut ühepoolselt muuta

- töölepingu vormistamisel ja muutmisel kehtib kirjalik vorminõue. Ka esialgse eelnõu järgi oleks tulnud lepingu tingimused kirjalikult vormistada. Kirjaliku vorminõude allesjätmine oli partneritele oluline punkt. Sisuliselt ei saanud töölepingut ka esialgses eelnõus ühepoolselt muuta, selleks oli vaja teise poole nõusolekut.

* Koondamishüvitiste vähendamine

- koondamis?¬hüvitisi vähendatakse vähem, kui esialgses eelnõus. Samas tööandja peab välja maksma ühe kuu koondamishüvitised, ülejäänu kompenseerib töötukassa.

*Tööinspektsiooni nõusoleku küsimise kohustuse kaotamine töölepingu lõpetamisel, näiteks töötajate esindaja või raseda töötajaga:

"¢ Jõuti järeldusele, et tööinspektsioonil pole õigust sisuliselt hinnata, kas töölepingu lõpetamine on põhjendatud või mitte. "¢ Samas on töötajate suurem kaitse vajalik ning kui tööandja on lepingut rikkudes töösuhte lõpetanud, peab ta maksma kõrgemat hüvitist. Seda, kas tööandja on lepingut rikkunud, otsustab kohus või töövaidluskomisjon.

* Kollektiivne varaline vastutus

- kollektiivne materiaalne vastutus on töötajatel ka täna, lepiti kokku, et sellel peab olema ülempiir ning töötajale peab maksma selle rakendamisel jooksvalt lisatasu.

* Varaline vastutus - iga tekkinud kahju tuleb eraldi hinnata ja iga kord vaadatakse eraldi üle, millises ulatuses on töötaja vastutav. Kahju hüvitistele lae kohaldamist ei peetud kokkuvõttes vajalikuks, kohus võtab nagunii arvesse kahju tekkimise asjaolusid, aga ka seda, milline on näiteks kahju tekitaja palk.

Töötaja plussid

 •  Töötuskindlustushüvitise suurus koondamise korral tõuseb:
 •          * Esimesed 100 töötuse päeva - 70% töötaja keskmisest palgast (enne 50%);

           * 101 ja rohkem päeva - 50% töötaja keskmisest palgast (enne 40%).

 •  Töötuskindlustuse miinimumtase tõuseb 50% eelmise aasta miinimumpalgast.
 •  Töötuskindlustust hakkavad saama inimesed, kes lahkusid töölt omal soovil, hüvitise suuruseks jääb 40% töötaja keskmisest palgast. Õigus hüvitisele tekib siis, kui viimase viie aasta jooksul on töötaja eest tehtud vähemalt 4 aasta jagu sissemakseid töötuskindlustusfondi. 
 • Töötutoetus tõuseb 50% eelmise aasta alampalgast.
 • Õppepuhkus, mille jooksul säilitatakse töötaja keskmine palk, pikeneb 20 kalendripäevani (enne tööalases koolituses osalemiseks 14 kalendripäeva, tasemeõppes osalemiseks 10 kalendripäeva).
 •  Tööturuamet ja töötukassa liidetakse - selle tulemusena suureneb uue loodava ameti rahastamine ja see loob eeldused teenuse kvaliteedi parandamiseks.
 • Tööandja plussid

 •  Töösuhte lõpetamisega seotud kulud vähenevad:     * Etteteatamistähtajad:        Alla 1 aasta  - 15 kalendripäeva (enne 2 kuud)        1-5 aastat    - 30 kalendripäeva (enne 2 kuud);        5-10 aastat  - 60 kalendripäeva (enne 3 kuud);        10+ aastat    - 90 kalendripäeva (enne 4 kuud).      * Koondamishüvitis väheneb:        1-5 aastat     - 1 kuu;        5-10 aastat   - 2 kuud, millest 1 kuu katab töötukassa;

         10+ aastat      - 3 kuud, millest 2 kuud katab töötukassa.

  Sisuliselt langeb tööandja jaoks koondamishüvitis sõltumata töötaja staažist 1 kuu peale.* üle 20 aastase staažiga töötajatele jaoks kehtestatakse 5 aastane üleminekuperiood - selle aja jooksul koondatud inimestele säilib 4 kuuline koondamishüvitis.
 • Kaob ära vajadus kooskõlastada raseda või töötajate esindajaga töösuhte lõpetamine tööinspektsiooniga. Juhul kui tööandja vabastab sellise töötaja ilma põhjuseta, siis tuleb tal:* maksta töötajale kõrgendatud hüvitist (6 kuu keskmine palk)* töötajal oleks õigus ka palgale, mille ta oleks saanud, kui ta kohtuvaidluse asemel oleks selle tööandja juures töötanud. * samas lahutatakse sellest summast maha palk, mille ta teenis kohtuvaidluse ajal teisel töökohal töötades Täna kehtiva õiguse järgi oleks tal õigus saamata jäänud palgale ja midagi maha lahutada sellest ei tohi.
 •  Hüvitis töösuhte ebaseadusliku lõpetamisel on:* Rasedal töötajal või töötajate esindajal - töötaja valikul: a) ennistamine ja kohtuvaidluse ajal saamata jäänud palk, millest lahutatakse maha samal perioodil teisel töökohal teenitud töötasu või b) 6 kuu keskmine palk.* Muul juhul - tööandja valikul: a) ennistamine ja kohtu?¬vaidluse ajal saamata jäänud palk, millest lahutatakse maha samal perioodil teisel töökohal teenitud töötasu või b) 3 kuu keskmine palk. 
 • Bürokraatia väheneb:* Kaob ära tööraamat;* Kaob ära isikukaardi kohustuslik vorm;* Kaob ära kohustuslik vorm töösisekorra eeskirjadele;* Kaob ära vajadus kooskõlastada töösisekorra eeskirju töö?¬inspektsiooniga.
 • Investeeringud töötaja tasemeharidusse vabastatakse erisoodustusmaksust. 
 • Töötud leiavad kiiremini uue töö/ tuuakse tööturule tagasi: *Tööturuamet ja töötukassa liidetakse ning tekib võimalus personalikulude kasvuks. Teenuse ja teeninduskvaliteedi kasv võimaldab inimesi kiiremini tööturule tagasi tuua ning vähendada seeläbi tööjõupuudust.
 • Võrdle muudatusi praegu kehtiva töölepingu seaduse ja  uue  töölepingu seaduse vahel TLS

  Artikli originaal

   

  Töölepingu seaduse eelnõu

  Loe uue töölepingu seaduse kohta veel siit

   

  Osale arutelus

  • sekretar.ee

  Raadio ettevõtlikule inimesele

  Hetkel eetris

  Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

  RSS

  Peopaik

  Aasta suurejooneliseim sündmus Radisson Blu Sky Hotelis!

  Jõulupidu, kui üks ettevõtte olulisemaid sündmusi, on oodatud nii töötajate kui ka koostööpartnerite poolt. Radisson Blu Sky Hotel pakub peohõngulist atmosfääri ning erakordset elamust, mida elevusega oodatakse ja soojusega meenutatakse. Meie eesmärgiks on täita teie soovid ja ergutada maitsemeeli hõrgutistega, milles traditsioonid kohtuvad mitmekesise tänapäevaga.

  Korralda oma koolitus või konverents tulirelvamuuseumis ja lasketiirus

  Taktikalise laskmise keskus suudab teile korraldada unustamatu firmaürituse. Meie konverentsiruum asub tulirelvamuuseumis, kus saab tutvuda tulirelvade ajalooga, viia läbi koolitusi või konverentse.

  Küsitlus

  Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

  • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
   28%
   28%
  • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
   17%
   17%
  • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
   10%
   10%
  • Suvepäevi ei peeta
   45%
   45%

  Valdkonna tööpakkumised

  PricewaterhouseCoopers ootab oma tiimiga liituma kahte ASSISTENTI

  PricewaterhouseCoopers AS

  27. jaanuar 2019

  KAAMOS GROUP otsib BÜROOJUHTI

  Kaamos Group OÜ

  27. jaanuar 2019

  Uudised

  Teabevara